Všeobecné obchodní podmínky

ZDE ke stažení

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím internetové stránky DejRellax umístěné na webovém rozhraní www.dejrellax.cz mezi naší společností:

DejRellax s.r.o., se sídlem Buk 110, Jindřichův Hradec, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 06529763

není plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26788

adresa pro doručování: DejRellax s.r.o., Buk 110, Jindřichův Hradec, 377 01 Jindřichův Hradec

telefonní číslo: +420 777 936 599, +420 733 373 372

kontaktní e-mail: info@dejrellax.cz

                              

(dále jen „my“)

a vámi jako klientem – odběratelem služeb

 

 1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Definice

V těchto podmínkách jsou používány některé pojmy, které definujeme níže:

 • cena je cena pobytu, která je uvedena na webovém rozhraní;
 • návštěvní řád je dokument stanovující podmínky ubytování, který je umístěn v samotném objektu v tištěné podobě a v elektronické verzi je umístěn na webovém rozhraní v sekci Návštěvní řád.
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
 • služba je naše služba spočívající v poskytnutí ubytování, jehož předmětem je ubytování a případně další služby, na jejichž poskytnutí se s námi dohodnete;
 • smlouvou se rozumí smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek, kterou se zavazujeme poskytnout vám službu, a vy se zavazujete zaplatit nám za tuto službu cenu a dodržovat smlouvu včetně těchto obchodních podmínek a návštěvního řádu;
 • ubytovacím objektem se rozumí stavba v obci Člunek, v katastrálním území Kunějov, číslo evidenční 187;
 • ubytovací poukaz je listina (popřípadě elektronická verze této listiny) sloužící jako doklad, prokazující váš nárok na ubytování, kterým se prokazujete při příjezdu;
 • webovým rozhraním se rozumí stránka umístěná na www.dejrellax.cz;
 • zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákonč. 634/1992 Sb., o ochraně                   spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.          Je smlouva o poskytování služeb spotřebitelskou smlouvou?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná pouze v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a naše služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Pokud nejste spotřebitelem, nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3.          Čím se řídí náš právní poměr?

Náš právní poměr se řídí smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
 • rezervací a jejím přijetím z naší strany.

a v otázkách zde neupravených také občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Vytvořením rezervace a dále též potvrzením ve webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 

 1.        SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1.          Jak uzavíráme smlouvu o poskytování služeb?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste rezervovali konkrétní termín ubytování v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této rezervace z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace ubytování na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2.          Jak vytvořit rezervaci?

Rezervaci můžete vytvořit vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Rezervace musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním rezervace prostřednictvím rezervačního formuláře vám bude sdělena rekapitulace rezervace včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou rezervaci vytvoříte stisknutím tlačítka „Odeslat rezervaci“. Údaje uvedené v závazné rezervaci považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3.          Můžete již vytvořenou rezervaci zrušit nebo změnit?

Rezervaci, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem. Všechny námi přijaté rezervace jsou závazné. Pozdější zrušení či změny rezervace jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena rezervace pobytu, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6.1.), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4.          Jak zjistíte, že jsme přijali rezervaci a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení rezervace vás budeme informovat. Informace o obdržení rezervace je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí rezervace z naší strany.

Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí rezervace naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v rezervaci. Pokud by k přijetí rezervace nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy uhradíte celou cenu ubytování.

2.5.          Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

 

 1.        KAUCE

3.1.          V závislosti na počtu ubytovaných vám bude vyčíslena vratná kauce:

 • do 4 dospělých osob včetně – 3000 Kč,
 • za 5 a více dospělých osob – 5000 Kč. 

3.2.          Náhrada škody

V případě, že na ubytovacím objektu, jeho příslušenství či vybavení způsobíte škodu (škodou se rozumí i zničení nebo ztráta vybavení nebo jeho části), jste povinni nám ji v plné výši uhradit. Úhradou v plné výši se rozumí úhrada nákladů na opravu, pořízení jiného vybavení či chybějících dílů nebo příslušenství. Na tuto úhradu či její část můžeme použít kauci, kterou jste u nás složili. Není-li v důsledku výše uvedeného možné objekt poskytnout dalšímu klientovi, máme vůči vám rovněž nárok na náhradu ušlého zisku.

V případě, že poškození ubytovacího objektu, ztrátu či zničení vybavení způsobila osoba, které jste umožnili vybavení užívat, odpovídáte za vzniklou škodu stejně, jako kdybyste ji způsobili vy.

Vezměte na vědomí, že pokud na ubytovacím objektu, jeho vybavení či příslušenství vznikne škoda, jejíž výše přesáhne hodnotu složené kauce, jsme oprávněni požadovat po vás uhrazení zbývající škody v souladu s občanským zákoníkem, tedy i nad hodnotu složené kauce do výše reálné škody.

Kauci můžeme použít pro uspokojení jakékoliv naší pohledávky za vámi z titulu náhrady škody, kterou jste nám způsobili na ubytovacím objektu, jeho vybavení, či příslušenství nebo jiných věcech v souvislosti s užíváním ubytovacího objektu. Kauci můžeme použít rovněž pro uspokojení náhrady škody, kterou způsobíte v souvislosti s užíváním ubytovacího objektu, jeho vybavení či příslušenství třetím osobám v případě, že by tato škoda mohla být požadována po nás.

Kauce může být dále použita pro úhradu poplatku za ubytování zvířete v Ubytovacím objektu nebo jakéhokoliv jiného poplatku uvedeného na webovém rozhraní, a to dle sazby uvedené na webovém rozhraní, popřípadě na úhradu energií (elektřiny) v případě, že spotřebujete více elektřiny nad limit uvedený na webovém rozhraní. Cena elektřiny se v takovém případě řídí ceníkem stanoveným na webovém rozhraní.

Máme právo část nebo celou kauci zadržet, pokud v okamžiku předání ubytovacího objektu zpět budou existovat ohledně vašeho pobytu neuhrazené pohledávky, a to i pohledávky třetích stran, jejichž úhrada by mohla být požadována po nás. Poté, co odpadnou důvody zadržení kauce, vrátíme vám její nevyužitou část do 5 pracovních dnů po odpadnutí těchto důvodů.

O způsobené škodě (nehodou, krádeží, ztrátou, aj.) a rovněž o využití kauce bude sepsán bez zbytečného odkladu poté, co se o škodě dozvíme, protokol.

Kauci vám vrátíme v plné výši, pokud nám předáte zpět nepoškozený ubytovací objekt, jeho vybavení včetně všech příslušenství a dokumentů ve smluveném čase. Kauci vrátíme stejným způsobem, jakým jste ji uhradili, nebo takovým způsobem, jaký budete požadovat (pokud nám v souvislosti s tím nevzniknou žádné dodatečné náklady), a to do 5 pracovních dnů od předání.

 

 1.        CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.          Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u ubytování na webovém rozhraní nebo v průběhu rezervace již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté rezervace však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním rezervace a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny ubytování na webovém rozhraní nebo v průběhu rezervace, nejsme povinni poskytnout vám ubytování za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

4.2.          Jaké způsoby platby přijímáme?

Cenu společně s kaucí (podrobněji v čl. 3) je možné uhradit především následujícími způsoby:

-      bezhotovostně před poskytováním služeb převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení rezervace).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.3.             Kdy nastane splatnost ceny?

V případě bezhotovostní platby před poskytováním služby je cena splatná následovně:

 • 50 % z ceny je splatných do 5 dnů od přijetí rezervace;
 • zbylá část ceny je splatná do 1 měsíce před plánovaným nástupem k pobytu.

Kauce je splatná do 1 týdne před plánovaným nástupem k pobytu.

Cena a kauce je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

Jako doklad o zaplacení Vám bude následně vystaven ubytovací poukaz, který vám bude odeslán elektronickou poštou jako příloha ve formátu PDF na vaši emailovou adresu uvedenou v rezervaci.

4.4.          Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny ubytování (příp. zálohy) před jeho poskytnutím.

 

 1.        PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

5.1.          Jaké jsou naše povinnosti v souvislosti s poskytováním služby?

Uzavřením smlouvy se zavazujeme, že vám poskytneme službu ve formě ubytování ve smyslu čl. 1.1 těchto obchodních podmínek, blíže specifikovanou v rezervaci, popřípadě na webovém rozhraní.

5.2.          Jaké máte povinnosti v souvislosti s využíváním služby?

Uzavřením smlouvy se zavazujete k tomu, že v průběhu ubytování budete dodržovat pokyny stanovené v návštěvním řádu.

Dále se při užívání našich služeb se zavazujete, že:

 • budete využívat našich služeb v souladu s těmito obchodními podmínkami;
 • jste oprávněni nerušeně užívat ubytovací objekt a veškeré jeho vybavení po celou dobu pobytu;
 • jste povinni řídit se našimi pokyny týkajícími se užívání ubytovacího objektu a jeho vybavení a všech jeho součástí a příslušenství a bezpečnostními pokyny uvedenými v návštěvním řádu;
 • nejste oprávněni provádět na ubytovacím objektu a jeho vybavení, či jeho příslušenství žádné úpravy;
 • jste povinni používat vybavení pouze způsobem a pro účely, které jsou stanoveny technickými podmínkami a návody k obsluze;
 • jste povinni při nástupu k ubytování předložit ubytovací poukaz, prokázat se dokladem totožnosti spolu s ostatními hosty a na základě předložených dokladů vás zapíšeme do ubytovací knihy.
 • jste povinni se při nástupu přesvědčit, zda ubytovací objekt nemá vady, a to včetně zařízení, která jsou součástí ubytovacího objektu. V případě vady nás při nástupu k ubytování informujte, vady bez zbytečného odkladu odstraníme. O nahlášených vadách, popřípadě jejich odstranění sepíšeme prohlášení o převzetí ubytovacího objektu.
 • jste povinni bezodkladně hlásit jakékoliv závady, které se během pobytu na objektu či jeho vybavení a příslušenství vyskytnou;
 • jste povinni bezodkladně hlásit jakékoliv poškození nebo zničení ubytovacího objektu či jeho příslušenství nebo vybavení;
 • jste povinni udržovat ubytovací objekt a vybavení ve stavu, v jakém vám bylo předáno a případně zajistit běžnou údržbu vybavení.

 

 1.        ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1.        Není možné odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud je plnění poskytováno v určeném termínu. My vám však odstoupení od smlouvy v takovém případě umožňujeme, a to za níže uvedených podmínek.

6.2.        Odstoupení od smlouvy po rezervaci termínu a storno poplatky

Pokud zrušíte pobyt, máte právo na vrácení poměrné částky ceny s ohledem na dobu zrušení před samotným termínem pobytu.

Zrušit již zaplacený pobyt lze prostřednictvím našeho kontaktního emailu.

Při zrušení rezervace vybraného termínu do:

 • 30 dnů před samotným zarezervovaným termínem máte nárok na vrácení 100 % ceny;
 • 20 dnů před samotným zarezervovaným termínem máte nárok na vrácení 80 % ceny;
 • 10 dnů před samotným zarezervovaným termínem máte nárok na vrácení 50 % ceny;
 • 5 dnů před samotným zarezervovaným termínem máte nárok na vrácení 25 % ceny.

 

 1.        PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925). Reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy je u nás uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně.

7.1.          Jak reklamovat poskytované služby?

Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní nebo popisu v rezervaci a jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Reklamaci služeb u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků. Poskytované plnění je možné reklamovat v průběhu jeho poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co jste se o nich dozvěděli. Vadu poskytovaného plnění (služby) lze reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne jeho poskytnutí.

V případě reklamace můžete zvolit zejména některé z Vašich následujících práv:

(a)      bezplatné poskytnutí náhradního termínu ubytování;

(b)      přiměřená sleva z ceny služby;

(c)       odstoupení od smlouvy (tj. vrácení peněz).

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny.

7.2.          Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží tehdy, pokud jste vadu sami způsobili. Půjde především o případ, kdy Vám služba nebyla řádně poskytnuta v důsledku Vašeho porušení článku 5.2. těchto obchodních podmínek.

 

 1.        OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

8.1.          Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

8.2.          Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 1.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.          Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K poskytování ubytovacích služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

9.2.          Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

9.3.          Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.czwww.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.4.          Co byste ještě měli vědět?

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v rezervaci.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2018


Facebook
Instagram

Zadejte dotaz

(ochrana proti spamu)

Návštěvní řád
-> Kulturní památky <-
Zážitky